Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studievereniging Fiscale Economie En Recht

Uitgever: Studievereniging Fiscale Economie En Recht, hierna te noemen “SFEER”


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in het artikel worden gedefinieerd.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Inschrijfprocedure: de procedure die het lid doorloopt om zich bij SFEER in te kunnen schrijven.
 3. Inschrijver: de persoon die zich inschrijft.
 4. Lid: natuurlijk persoon die na betaling van het inschrijfgeld lid is van SFEER.
 5. ALV: Algemene Ledenvergadering van SFEER.
 6. UvA: Universiteit van Amsterdam.
 7. Deelnemer: persoon die de inschrijfprocedure voor een activiteit heeft doorlopen en aan deze activiteit deelneemt.
 8. SFEER bestuurskamer: kamer REC-A 0.55d aan de Nieuwe Achtergracht 166 te Amsterdam.
 9. Verenigingsjaar: vanaf één september tot en met éénendertig augustus van het kalenderjaar.
 10. Contributie: contributiebedrag van tien euro voor het lidmaatschap voor de duur van één verenigingsjaar.
 11. Blacklist: een lijst van leden die door een sanctie van het bestuur achtergesteld worden bij aanmelding van andere activiteiten.
 12. Website: www.sfeeramsterdam.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (email) nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

Artikel 3. Lidmaatschap SFEER

 1. Het lidmaatschap van SFEER loopt vanaf datum van inschrijving en is geldig tot aan de datum van uitschrijving die schriftelijk of per (e-)mail moet geschieden;
 2. Elk lid is verplicht de contributie af te dragen aan SFEER, welke is vastgesteld door de ALV. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op de bankrekening van SFEER of er dient toestemming te worden verleend om de contributie per automatische incasso te voldoen;
 3. Het lidmaatschap eindigt in alle gevallen zoals in de statuten omschreven.

Artikel 4. Rechten en plichten van de leden

Alle leden hebben hierna te noemen rechten en plichten:

 1. zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun gegevens met betrekking tot gegevens verstrekt ten tijde van inschrijving;
 2. zij hebben de plicht tot naleving van het reglement van de vereniging.

Artikel 5. Bevoegdheid bestuur t.o.v. de leden

Het bestuur kan:

 1. indien er sprake is van een activiteit, waarvoor een bijdrage vereist is, aan het lid toestemming vragen om dit bedrag te incasseren dan wel het lid verzoeken het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van SFEER;
 2. een lid uitsluiten van een activiteit indien het lid niet tijdig, zoals bepaald door het bestuur, betaald heeft voor de activiteit;
 3. een lid op de blacklist plaatsen voor een volgende activiteit en een geldelijke boete van 35 euro opleggen, indien een lid zich niet uiterlijk drie dagen voor de activiteit schriftelijk of per (e-)mail heeft afgemeld zonder hiervoor een geldige reden te hebben. Het bestuur beslist of de genoemde reden gegrond is.

Artikel 6. Privacy

De gegevens in het ledenbestand van SFEER vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van SFEER. Deze kunnen verstrekt worden aan een derde partij bij activiteiten indien het lid een akkoord heeft gegeven voor het delen met deze partij.

Artikel 7. Aansprakelijkheid bij schade en dergelijke

 1. Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door SFEER geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van eigendommen van de Deelnemer.
 2. Deelnemers zijn te alle tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van SFEER, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.
 3. Deelnemers zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.
 4. SFEER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voortkomt uit het oneigenlijk gebruik van bovengenoemde zaken.
 5. Het is Deelnemers uitdrukkelijk verboden om drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door SFEER georganiseerd worden. Meenemen van een van deze zaken zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de activiteit. Kosten van deze verwijdering zullen verhaald worden op de betreffende Deelnemer.
 6. SFEER is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Deelnemers, ook niet indien uit deze gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiële schade (hieronder valt schade aan materiaal van derden alsmede eigen materieel) als immateriële schade en/of fysieke schade/verwondingen.
 7. Indien een Deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel of fysiek kan deze per direct van de activiteit worden verwijderd. Bovendien zal alle schade op betreffende Deelnemer verhaald worden.
 8. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van overmacht (te bepalen door het bestuur van SFEER) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij SFEER.

Artikel 8. Excursie (of reis)

 1. Deelname aan een excursie georganiseerd door SFEER geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
 2. Voor deelname aan de excursie zijn ook alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 7. Activiteiten georganiseerd (mede) door studievereniging SFEER, geldig.
 3. Deelnemers van een excursie dienen zelf te zorgen voor een passende reis en/of annuleringsverzekering. Dit wordt uitdrukkelijk aangeraden door SFEER.
 4. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van SFEER) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij SFEER.
 5. Deelnemers die hinder of overlast veroorzaken, zodanig dat de voortzetting van de excursie bemoeilijkt wordt kunnen door SFEER van voortzetting van de reis worden uitgesloten. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Deelnemer.
 6. Deelnemers aan de excursie dienen SFEER te voorzien van de juiste informatie zoals deze door SFEER opgevraagd wordt of waarvan de deelnemer zou moeten weten dat SFEER hiervan op de hoogte zou moeten zijn. SFEER is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiend uit het niet correct vertrekken van deze informatie.
 7. Deelnemers aan de excursie zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste legitimatiemiddelen, zoals deze vereist zijn in het land van bestemming.

Artikel 9. Algemene bepalingen

 1. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de statuten van SFEER, welke op te vragen zijn bij SFEER, gelezen kunnen worden op de bestuurskamer van SFEER of opgevraagd kunnen worden bij de Kamer van Koophandel.
 2. SFEER behoudt zich het recht om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan alle bovengenoemde artikelen en voorwaarden. Alsmede om aan bepaalde activiteiten en/of excursies extra voorwaarden te stellen waarin de bovengenoemde voorwaarden niet voorzien. Leden en/of Deelnemers zullen in dit geval hiervan op de hoogte gesteld worden.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing aan het bestuur.